TLL Media Solutions Network,S. L

La Casa Celler ( www.lacasabodega)

TLL Media Solutions Network,S. L. (en adelante TLL Media Solutions ) con domicilio en Calle Almagro 9, 5ºB 50004 Zaragoza con CIF B99535072 pone a disposición en su sitio web www.lacasabodega.com determinados contenidos de carácter comercial y además de informativo sobre sus actividades y comercials i/o la participació

Las presentes condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso del sitio web de Tll Media Solutions por parte de los USUARIOS que accedan al mismo. Las presentes condiciones generales se le exponen al USUARIO en el sitio web www.lacasabodega.com en todas y cada una de las páginas y cada vez que un USUARIO introduce sus datos en los formularios existentes, llegir, la impressió, arxiu i accepti a través d'internet, l'USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense haver produït l'acceptació.

TLL Media Solutions Network,S.L está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Inscripción 1ª de la hoja z-64670 folio 106 del tomo 4370

El acceso al sitio web de Tll Media Solutions implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones generales de uso que el USUARIO afirma comprender en su totalidad. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'hi ofereixen per a activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA
Les presents condicions generals de venda de regir totes les relacions entre:
la sociedad Tll Media Solutions atravez de su página web https://www.lacasabodega.com y sus visitantes/o compradores internautas ("El client").
Abans de realitzar qualsevol operació de, el client reconeix que és conscient i declara acceptar aquestes condicions des del moment que feu clic sobre el botó d'Acord.
1/ Condicions particulars de venda
El client reconeix saber, en el moment de la realització de la comanda, les condicions particulars de venda indicats a la pantalla (nom, preu components, pes, quantitat, color, detalls de productes, cost de les prestacions, etc) i declara expressament a acceptar-los sense cap reserva. La realització de la comanda i la confirmació per part del client materialitzar el ple i tot l'acceptació de les condicions particulars de venda, només aplicable a l'ordre.
2/ Ordre
El client paga l'ordre fent clic a la pestanya "Comprar/afegir a la cistella”. La comanda s'afegirà un import que inclou tots els elements confirmat pel client faci clic en el botó “Accepto les condicions generals de venda ” en l'ordre de les pàgines.
3/ La confirmació de la comanda
Tll Media Solutions confirma la aceptación de su pedido al cliente a través del medio que éste elija: e-mail, fax o correu postal. La venta no finalizará hasta que la sociedad Tll Media Solutions confirme el pedido.
Tll Media Solutions se reserva la posibilidad de no confirmar un pedido por algún motivo en concreto como el abastecimiento de productos, un problema relacionat amb el rebut per (per exemple,: il·legible document), un anormal de l'ordre o una previsible problema relacionat amb el lliurament. Tll Media Solutions se lo informará al cliente.

La propiedad de la mercancía no se transferirá completamente hasta que la sociedad Tll Media Solutions reciba las sumas debidas por el cliente

PRIMER.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilización del sitio web de Tll Media Solutions no conlleva la obligatoriedad de inscripción del USUARIO, salvo si este USUARIO desee utilizar la base de datos de artículos existentes en www.lacasabodega.com donde será preciso que se registre cubriendo un formulario básico, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la privacitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expresamente Tll Media Solutions prohíbe los siguientes:

1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de Tll Media Solutions o a terceros.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, enviament massiu de correus electrònics (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“bombardeig de correu”).

1.2.- Tll Media Solutions podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la bona fe o a les presents condicions generals- - veure clàusula cinquena.

SEGON.- De CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Tll Media Solutions utilizando fuentes internas y externas de tal modo que Tll Media Solutions únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna.

2.2.- Tll Media Solutions se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en su sitio web.

TERCER.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- Tll Media Solutions informa que el sitio web www.lacasabodega.com los contenidos propios, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, queda expressament prohibida la reproducció, de comunicació, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de Tll Media Solutions . Tll Media Solutions utiliza fuentes externas para la elaboración de sus contenidos en determinadas ocasiones y también establece links o hiperenlaces a artículos o informaciones de terceros citando siempre la fuente. El legítim titular dels drets d'autor i va incloure aquesta informació en qualsevol moment pot sol·licitar l'eliminació de les referides referències.

QUART.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es deriven de les presents condicions generals els Jutjats de Pontevedra renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre'.

CINQUÈ.- En el cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la o ineficaç, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Tll Media Solutions podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de Tll Media Solutions